De Besloten Vennootschap Vertixo handelend onder de naam ‘Vertixo’ en ‘Vertixo hosting solutions’. Vertixo is gevestigd te Amsterdam Zuidoost en handelt onder KvK nummer 53940628.

De Afnemer
Een natuurlijke- of rechtspersoon met wie Vertixo een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

Overeenkomst
Elke overeenkomst tussen Vertixo en de Afnemer met betrekking tot dienst(en) die Vertixo levert aan de Afnemer.

Diensten
De diensten waarvan levering met de Afnemer is overeengekomen in de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld: het aanbieden van co-locatie, het aanschaffen van webhosting of het aanschaffen van een domeinnaam; overige diensten zoals expliciet vermeld in de Overeenkomst.

Gebruikersnaam
De door Vertixo aan de Afnemer toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee de Afnemer in combinatie met het Wachtwoord toegang heeft tot de Diensten van Vertixo. Deze wordt aan particuliere en aan zakelijke Afnemers verstrekt.

Wachtwoord
De code bestaande uit een cijfer en/of lettercombinatie waarmee de Afnemer in combinatie met de Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Diensten van Vertixo.

Artikel 1 Definities

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsbetrekking tussen Vertixo en de Afnemer.
b. Deze versie van de Algemene Voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.
c. Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Vertixo schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Vertixo als zodanig zijn aanvaard.
d. Door de Afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.
e. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
f. Vertixo is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s van Vertixo. Indien de Afnemer wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard. Na opzegging wordt er geen restitutie verleend over het betaalde bedrag.

Artikel 2. Aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst

a. Alle door Vertixo gedane offertes zijn vrijblijvend. Vertixo heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de Afnemer verstrekte gegevens.

b. De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de Afnemer Vertixo heeft bereikt op de wijze als in lid d van dit artikel aangegeven. Een acceptatie brengt met zich mee dat de Afnemer een offerte volledig invult.

c. De Overeenkomst komt tevens tot stand zodra de Afnemer het contract ondertekend. De datum waarop het contract wordt getekend is automatisch de contractdatum.

d. Aanvaarding door de Afnemer van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte op iedere pagina geparafeerd en onderaan de laatste pagina ondertekend en gedagtekend per aangetekende post aan Vertixo te retourneren. Indien aanvaarding niet per aangetekende post geschiedt is Vertixo niet aansprakelijk voor een juiste c.q. tijdige afhandeling. Indien dit uitdrukkelijk door Vertixo wordt aangegeven kan aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld door e-mail, geschieden.

e. Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid en van welke aard dan ook, door de Afnemer zijn aangebracht, komt in afwijking van lid b. van dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand indien Vertixo aan de Afnemer heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.

f. Voor zover de Afnemer zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een Overeenkomst met Vertixo aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens ëde Afnemer aan te tonen.

g. Bij het bestellen van de Dienst dient de Afnemer alle door Vertixo gevraagde informatie te verstrekken en de door Vertixo voorgeschreven bestelmethoden toe te passen. Indien de Afnemer onjuiste of onvolledige informatie verstrekt of niet de voorgeschreven bestelmethode volgt is Vertixo gerechtigd de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten.

h. Vertixo is gerechtigd te controleren, bij zakelijke gebruikers, te controleren of ze daadwerkelijk bevoegd zijn om hun functie uit te voeren.

Artikel 3. De Overeenkomst

a. Termijn
De duur van een Overeenkomst voor een Domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie. Tenzij de Overeenkomst anders vermeldt, wordt een Overeenkomst voor alle overige porducten en/of Diensten van Vertixo aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Afnemer of door Vertixo zoals omschreven in artikel 3B.

b. Opzegging
Opzegging van een Overeenkomst door de Afnemer dient minimaal twee (2) kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. Vertixo heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal twee (2) kalendermaanden in acht dient te worden genomen. Opzegging door Afnemer dient schriftelijk te geschieden per aangetekende post, op het eigen briefpapier van de Afnemer, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel.

c. Prijswijziging
Na het sluiten van de Overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de Afnemer overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de Afnemer, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals bij artikel 3b beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats. Prijswijzigingen kunnen worden medegedeeld via de website van Vertixo.

d. Meerwerk/extra kosten
Indien Vertixo ten behoeve van de Afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

e. Overschrijding dataverkeer
De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor (de extra kosten voor) overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het Internet via de server van Vertixo van en naar de website van de Afnemer). Zulks geschiedt conform de overeengekomen voorwaarden en tarieven.

Artikel 4. Prijs

a. Alle prijzen voor de Diensten en/of producten van Vertixo worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst. Vertixo stelt haar facturen in euro’s op.

b. Door de Afnemer betaalde vergoeding zien slecht op door Vertixo verstrekte Diensten en ziend derhalve niet op bijvoorbeeld door Afnemer te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van Vertixo of transport van Informatie tussen het systeem van Vertixo en de Afnemer.

c. Met betrekking tot gratis diensten, behoudt Vertixo zich het recht voor om in de toekomst te allen tijde een nader te mededelen tarief in rekening te brengen aan de Afnemer. Voor een dergelijke mededeling zal een termijn in acht genomen worden van 30 (dertig) dagen. Vanaf het moment genoemd in deze mededeling zal Vertixo de betreffende tarieven in rekening brengen en zal de Afnemer betaling daarvan verschuldigd zijn.

Artikel 5. Betaling

a. Voor betaling van de Diensten dient de Afnemer Vertixo te machtigen zodat de verschuldigde bedragen automatisch kunnen worden afgeschreven. Vertixo is gerechtigd extra gemaakte kosten in rekening te brengen, indien de Afnemer ervoor kiest niet door middel van een machtiging voor automatische afschrijving te betalen. Indien geen machtiging is verstrekt of een afschrijving wordt gestorneerd dienen alle facturen door de Afnemer te zijn voldaan binnen dertig (30) dagen na de op de factuur vermelde datum. Indien Vertixo niet in staat is gebleken het bedrag van de rekening van de Afnemer af te (doen) schrijven, of indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door Vertixo geleden en te lijden schade, c.q. te maken of gemaakte kosten. De Afnemer is in dat geval tevens administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum van 15 euro en vermeerderd met de wettelijke rente, vanaf de vervaldata van de facturen.

b. Betalingen dienen door de Afnemer te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de Afnemer op verrekening met een vordering op Vertixo is uitgesloten. Vertixo behoudt zich het recht voor om verschuldigde bedragen af te schrijven van de bankrekening van de Afnemer, dan wel aan Afnemer te factureren, vóór aanvang van de nieuwe, overeengekomen contractstermijn of voorafgaande aan een nieuwe verlenging van de contractstermijn.

c. Betalingen strekken steeds in de eerste plaatst tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

d. Vertixo is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Afnemer. Vertixo kan naar aanleiding daarvan redelijke zekerheid – in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie – voor nakoming van betalingsverplichtingen van de Afnemer verlangen. Afnemer is verplicht op het eerste verzoek van Vertixo daartoe een dergelijke zekerheid te verstrekken.

e. Zolang de Afnemer geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de Diensten van Vertixo en blijft eventueel op zijn verzoek aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van Vertixo, zulks ongeacht de rechten welke de Afnemer op deze Domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de Afnemer geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. Vertixo draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de Afnemer van zijn recht(en) op de Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

Artikel 6. Levering/levertijd

a. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Afnemer zal Vertixo zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien Vertixo voor de levering van een Dienst afhankelijk is van derden/leveranciers is Vertixo niet aansprakelijk voor late levering, tenzij late levering uitsluitend veroorzaakt wordt door Vertixo en Vertixo bovendien aansprakelijk is op grond van de elders in deze Algemene Voorwaarden beschreven bepalingen (met name artikel 15).

b. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Afnemer bij aanvang van de Overeenkomst menen dat Vertixo niet tijdig heeft geleverd dan dient de Afnemer Vertixo in gebreke te stellen haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Vertixo zijn toe te rekenen, dan is de Afnemer uitsluitend gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij uitsluitend recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de betreffende Dienst(en).

c. Naast de levering van hetgeen hierboven in artikel 6a is genoemd krijgt de Afnemer de mogelijkheid om voor ondersteuning gebruik te maken van de Vertixo helpdesk, binnen de door Vertixo gehanteerde openingstijden, door middel van e-mail en telefoon. Deze service is bij de prijs inbegrepen, met uitzondering van de kosten om de helpdesk te bereiken. Vertixo behoudt zich het recht voor om de openingstijden van de helpdesk eenzijdig te wijzigen.

d. Vertixo is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten indien zij gerechtvaardige twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Afnemer en aan een door Vertixo verlangde waarborgsom of zekerheidsstelling zoals genoemd in artikel 5d niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat danwel aannemelijk is dat de Afnemer niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

e. Vertixo is eveneens gerechtigd de levering van de Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: 1) de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen 2) Vertixo aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten / Programmatuur, al dan niet door de Afnemer 3) er sprake is van een overmachtsituatie zoals genoemd in artikel 14a.

f. Vertixo kan Afnemer nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken danwel ingeval zich één van de onder artikel 6d of artikel 6e genoemde situaties voordoet.

Artikel 7. Verplichtingen van Vertixo

a. Aan de zijde van Vertixo bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.

b. Vertixo draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Vertixo kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met Vertixo en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer Vertixo van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden.

Vertixo staat niet in voor de geschiktheid van de Diensten voor het doel dat de Afnemer voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Vertixo kenbaar is gemaakt. De Afnemer doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.

Artikel 8. Verplichtingen van de Afnemer

a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Afnemer zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om Vertixo in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.

b. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, Programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Diensten operationeel te laten zijn. De Afnemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site.

c. De Afnemer verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma’s op de systemen van Vertixo, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Vertixo en/of overige internet gebruikers naar het oordeel van Vertixo zouden kunnen hinderen.

d. Het is niet toegestaan de verbinding, systemen en de aan de Afnemer ter beschikking gestelde opslagruimte/schuifruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de algemeen aanvaarde normen van toepassing op het gebruik van internet, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden

Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van (kinder)pornografie, IRC activiteiten, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valset sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

e. Voor schade aan Vertixo of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Afnemer aansprakelijk.

f. Vertixo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Afnemer verstrekte toegang tot/ en gebruik van de Diensten en systemen van Vertixo buiten gebruik te stellen wanneer de Afnemer handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Afnemer in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en eventuele schade te vergoeden.

g. Vertixo is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Afnemer. De Afnemer vrijwaart Vertixo tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

h. Het is de Afnemer niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Vertixo daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

i. Het is de Afnemer niet toegestaan hem door Vertixo ter beschikking gestelde Programmatuur te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De Afnemer mag aan de Programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertixo.

j. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de Afnemer. Het is de Afnemer niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de Diensten van Vertixo gebruik te laten maken of zijn Gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 9. Persoonsgegevens

a. De afnemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Vertixo aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds inachtneming van de geldende (privacy-) wetgeving opgeslagen en beheerd. Het databestand van Vertixo is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ‘s-Gravenhage.

b. De Afnemer kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Vertixo zijn opgeslagen.

c. De Afnemer stemt ermee in dat Vertixo zijn persoonsgegevens kan verstrekken aan de huidige en toekomstige partners van Vertixo en daaraan gelieerde ondernemingen of kan gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.

Artikel 10. Programmatuur en intellectuele eigendom

a. Aan de Afnemer wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De Afnemer gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.

b. De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de Afnemer alle tekens, die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst, in stand laten.

c. De afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, (copyright-)notices of andere aanduidingen.

d. Het is de Afnemer niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

Artikel 11. Domeinnamen en IP-adressen

a. Indien is overeengekomen, dat Vertixo voor de Afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres(sen), geldt voort het in dit artikel bepaalde.

b. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan, de van tijd tot tijd geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adressen. Vertixo vervult bij aanvraag slecht een bemiddelende rol in samenwerking met een derde en geeft geen garantie dat een ook wordt gehonoreerd. Vertixo is niet aansprakelijk in geval een aangevraagde domeinnaam en/of IP-adres niet wordt toegekend.

c. De Afnemer kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Vertixo, inhoudende dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

d. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Afnemer en de Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Afnemer vrijwaart Vertixo tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam Vertixo geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 12. Beheer van de Diensten / systemen van Vertixo

a. De diensten van Vertixo worden, voor zover van toepassing, geleverd conform de standaardinstellingen van Vertixo, zoals van tijd tot tijd gehanteerd. De standaardinstellingen kunnen te allen tijde door Vertixo worden aangepast.

b. Vertixo is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbetering of vernieuwing aan die systemen.

c. Vertixo is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure van de Diensten.

d. Vertixo is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.

e. Vertixo is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de geleverde Dienst, mits zulke wijzigingen niet de functionaliteit of de kenmerken van de Dienst nadelig beïnvloeden. Overigens geldt voor gratis Diensten van Vertixo te allen tijde onvoorwaardelijk gerechtigd is deze aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen in de Diensten kunnen worden bekend gemaakt op de website van Vertixo in de betreffende dienstbeschrijvingen.

Artikel 13. Ontbinding

a. Vertixo is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Afnemer een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

b. Vertixo heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Afnemer in staat van faillissement dan wel voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

c. Vertixo kan bij ontbinding van de Overeenkomst de registratie van de Domeinnaam van de Afnemer ongedaan maken. Ter zake aanvaardt Vertixo geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 14. Overmacht

a. In geval van overmacht kan de Afnemer Vertixo nimmer op haar verplichtingen aanspraken. Van overmacht is onder meer sprake indien Vertixo niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen, verandering in toepasselijke wet- of regelgeving.

b. Indien door overmacht Vertixo langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door Vertixo gemaakte kosten door de Afnemer.

Artikel 15. Limitering van Aansprakelijkheid

a. Behalve op de in artikel 6b genoemde restitutie kan de Afnemer geen aanspraak maken op enige vergoeding door Vertixo van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de Diensten.

b. Vertixo is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Afnemer nooit aansprakelijk voor door de Afnemer geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De Afnemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.

c. Vertixo aansprakelijkheid is gelimiteerd tot directe, materiele schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door Afnemer voor geleverde Diensten aan Vertixo betaalde bedragen.

d. Schade waarvoor Vertixo op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Vertixo te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

e. De Afnemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikers/Domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres. Vertixo is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Vertixo is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Afnemer op haar systemen worden geplaatst.

f. Vertixo is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Afnemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van Vertixo.

g. De Afnemer vrijwaart Vertixo tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van Vertixo en/of het internet door de Afnemer.

Artikel 16. Verval van vorderingen

a. Alle rechtsvorderingen van de Afnemer jegens Vertixo, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 17. Geschillen

Alle Overeenkomsten die Vertixo sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht. Bij geschillen is de rechter van het Arrondissement Amsterdam bevoegd. Artikel 18. Slotbepalingen
a. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.

b. De Afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertixo, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

c. De Afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Vertixo van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover Vertixo nakoming van de Overeenkomst met de Afnemer garandeert.

d. Wijzigingen in de bevoegdheid van de Afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Vertixo eerst van kracht worden nadat Vertixo daarvan schriftelijk door Afnemer in kennis is gesteld.

e. De Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Vertixo. De Afnemer kiest in haar relatie tot Vertixo uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Afnemer aan Vertixo schriftelijk opgegeven adres.

f. De Afnemer dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Vertixo hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Vertixo (www.vertixo.com) en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Vertixo. De algemene voorwaarden van Vertixo zijn voorts gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam Zuidoost te Noord Holland onder nummer 53940628.